Што значи куве (франц. cuvée) и егализација на вината?

Во последно време се настојува да се произведуваат секоја година стандардни типови вина со изедначен квалитет. Но, за жал, во еден ист реон секоја година нема исти климатски и почвени услови, па тешко е да се постигне посакуваната цел. Затоа се препорачува егализација и купажа на вината. Фактички, тоа е поправка на вината и меѓусебно … Continue reading Што значи куве (франц. cuvée) и егализација на вината?