Лабораторија

Што е Brix, зошто е важен и како се мери

Способноста да се пресмета нивото на шеќер во ширата, им овозможува на винарите да пресметаат колкава ќе биде содржина на алкохол по ферментацијата. Оваа пресметка е важен дел во винарството и може да влијае на одлуките донесени во лозјето и винаријата.

Постојат голем број начини за мерење на нивото на шеќер, од кои едниот е со мерење на неговата Brix вредност.

Што е Brix?

Brix вредноста, изразена како Brix степени (° Bх), е бројот на грама сахароза присутна на 100 грама течност. Вредноста се мери на скала од 1 до 100 и се користи за пресметување на приближна потенцијална содржина на алкохол со множење за 0,59 или 0,6 (објаснето во продолжение). Значи, ако претходно ферментираната течност мери 24 ° Bx, нејзината потенцијална содржина на алкохол ќе биде приближно 14,5% алкохол.

Потенцијалната содржина на алкохол е приближна вредност затоа што има и други фактори во процесот на производство на вино кои влијаат врз ефикасноста на ферментацијата. Во реалноста, факторот на конверзија на степени Brix во потенцијален алкохол се движи од 0,55 до 0,65.

Како се мери?

Brix може да се мери со помош на два различни инструменти: рефрактометар или хидрометар.

Рефрактометарот одредува Brix степени со мерење на рефракцијата на светлината што минува низ течен примерок. Течностите што содржат шеќер се погусти од водата и предизвикуваат поголема рефракција додека поминува светлината. Инструментот го споредува ова со рефракцијата на светлината преку вода и обезбедува Brix вредност.

Рефрактометарот се најпосакувана алатка на винарите во лозјето, бидејќи тие нудат резултати од многу мала големина на примерокот (само едно зрно грозје).

Хидрометарот се користат пред и по ферментацијата. Тие го пресметуваат нивото на шеќер на течноста со мерење на нејзината релативна густина.

И со рефрактометарот и со хидрометарот, мора да се направи прилагодувања на пресметките во зависност од температурата на примерокот (грозје, шира или вино).

Зошто го мериме Brix?

Пресметувањето на потенцијалниот алкохол на виното е многу корисно за винарите од повеќе причини.

За винариите, можноста да се измери Brix вредноста на грозјето во лозјето помага да се одреди кога да се започне со бербата. Како што зрее грозјето, нивото на шеќер се зголемува. Затоа, Brix вредноста може да се користи за да се утврди кога е достигната оптималната посакувана зрелост, а со тоа и времето за бербата.

Во винаријата, мерењето на алкохолниот потенцијал на грозје мора да им помогне на винарите да утврдат дали треба да се засладува виното за да го достигнат минималното ниво на алкохол, дефиниран со законите.

Содржината на алкохол се определува со фактор на конверзија на алкохол од 0,59 и се заокружува до најблиската десетина. Вообичаено е да се гледаат конверзии од 0,55 – 0,65 во зависност од видот на грозјето, сојот на квасецот итн.