Винарство

Средства кои се користат за бистрење на виното

Бистрење на виното

Бистрењето се врши со цел да се отстранат сите честици и состојки што го прават виното матно. А квалитетот на виното во голема мера зависи од неговата бистрина. Колку е побистро, толку е постабилно и поквалитетно. Матното вино не само што естетски лошо изгледа, туку може да биде неисправно, бидејќи најголем број од болестите во виното предизвикуваат матење. 

Бистрењето на виното се состои од внесувања на соодветни средства во виното, преку кои по пат на физичко-хемиски и хемиски реакции ги отстрануваат нестабилните состојки што предизвикуваат матење на виното .

Виното, што треба да се бистри, треба да е ферментирано, здраво и биолошки стабилно. Средството за бистрење кое се користи треба да формира талог, по неговата коагулација со поголема специфична тежина од онаа што ја има виното што треба да се бистри. Пример, вината со одредена содржина на шеќер, како што се полуслатките и десертните, бараат средства со поголема специфична тежина. Нивната количина има големо влијание врз ефикасноста на бистрењето. Потребно е да се употребуваат оптимални количини.

За бистрење на виното се употребуваат разни средства. Тие се делат на органски и минерални.

  1. Органски – Желатин, танин, белка од јајце, казеин, рибен меур, албумин, пресно млеко, агар, каолин, шпанска земја.
  2. Минерални – Бентонит/Кларол, фероцијанкалиум, калиумфероцијанид, гумиарабика, лимунска киселина, јаглен.