Винарство

Бистрење на виното

Бистрење на виното

Бистрењето се врши со цел да се отстранат сите честици и состојки што го прават виното матно. Квалитетот на виното во голема мера зависи од неговата бистрина. Колку е побистро, толку е постабилно и поквалитетно. Матното вино не само што надворешно изгледа лошо, туку може да се сомнева и во неговата исправност, бидејќи најголем број болести предизвикуваат матење на виното.

Бистрењето на виното се состои од внесувања не на соодветни средства во виното, преку кои по пат на физичко-хемиски и хемиски реакции се отстрануваат нестабилните состојки што го матат виното.

Виното, што треба да се бистри, треба да е ферментирано, здраво и биолошки стабилно. Средството за бистрење кое се користи треба да формира талог, по неговата коагулација со поголема специфична тежина од онаа што ја има виното што треба да се бистри. Пример, вината со одредена содржина на шеќер, како што се полуслатките и десертните, бараат средства со поголема специфична тежина. Нивната количина исто така, имаат големо влијание врз ефикасноста на бистрењето. Потребно е да се употребуваат оптимални количини.

За бистрење на виното се употребуваат разни средства, што зависи од предизвикувачот на матењето, составот и калитетот на виното. Тие се делат на органски и минерални.

  1. Органски – Желатин, танин, белка од јајце, казеин, рибен меур, албумин, пресно млеко, агар, каолин, шпанска земја.
  2. Минерални – Бентонит/Кларол, фероцијанкалиум, калиумфероцијанид, гумиарабика, лимунска киселина, јаглен.

fining-in-vats