Лабораторија, почетна

Причини и услови за формирање на лабораторија во винариите

Винската индустрија е во постојан подем, кој бара континуирано напредување во технологијата. Науката за лозарството, винарството и хемија на вино станува сé по софистицирана од година на година. Лабораториите во винарските визби денеска се составен дел од процесот на производството на вино, и се наменети за негово следење преку физичко – хемиски анализи, сé со цел да се произведе квалитетно вино. Овој процес бара опремена лабараторија со опрема  и квалификуван кадар  за користење  на истата.

Причини за формирање на лабораторија

Преку градење на лабораторија успешно се постигнуваат своите цели во однос на безбедноста на квалитетот, па така во Република Македонија е воведена законска обврска на истото, преку HACCP системот која е неопходна мерка за секоја винарска визба, дали тоа е помала или поголема. Причини за формирање на лабараторија се: oдредување на време на берба на грозјето со физичко хемиски методи со цел  добивање  на квалитетно вино; контрола на влезната суровина т.e. грозјето во винарската визба со цел насочување на понатамошна технолошка постапка; контрола на целиот процес на произвотство со одредување на потребните параметри со цел добивање квалитетно и безбедно вино за консумација.

Услови за формирање на лабораторија

Идеалната температура за лабораторија е 20 – 24˚C, причината е таа што, сите инструменти, стаклени садови, пипети, се калибрирани да функционираат на таа температура. За лична безбедност, мора да се почитуваат и неколку стандардни правила, а воедно и услови: носење на ракавици, чизми и мантили, кои треба да бидат закопчани со потполно покривање на облеката; носење заштитни очила или маска за заштита на лицето; по завршување на работата, рацете се мијат со сапун а ракавиците се фрлаат; косата мора да биде уредно собрана; забрането е пушењето и внесување на храна и пијалоци; избегнување контакт на хемикалиите со лицето. 

Секоја лабораторија мора да биде чиста, уредна, добро осветлена, климатизирана и ослободена од материјали кои не се во директна врска со постапките кои се изведуваат, проветрена само ако има заштитна мрежа од инсекти, во посебна просторија од просторијата со хемикалиите, поврзана со комунална инфраструктура и одделена од призводството на виното. За редовно вршење на своите обврски, мора да се обезбеди широк простор. Ѕидовите и подовите мора да бидат мазни, лесни за чистење, а подот не смее да биде лизгав. Мебелот треба да биде изработен од цврст материјал кој ќе биде отпорен на влијанието на киселини и бази. Исто така, потребно е да се обезбеди систем за механичка вентилација која обезбедува доток на надворешен воздух. Задолжителни се јаки врати и прозори со заштита.