Производство

Најпогодниот момент на отточување на црвеното вино од комината

Отточување на младо вино од комината

При определувањето на најпогодниот момент на отточување на црвеното вино од комината, треба да се внимава да се постигне оптимален интензитет на боите и букетните материи, а истовремено содржината на танинските и букетните материи да биде во такви размери што ќе обезбеди оптимален вкус и хармоничност на виното. Притоа треба да се има во предвид дека интензитетот на бојата не е во корелација со должината на држењето на комината. Бојата во текот на ферментацијата го зголемува својот интензитет и во одреден момент го достигнуваат својот максимум, а потоа ако виното и понатаму остане на комината, тие се намалуваат; а содржината на танинските материи значително расте поради тоа виното станува повеќе трпкаво и нехармонично.

Во секој случај, најпогоден момент се смета кога во виното ќе се екстрактира доволно боја и кога нема да се чувствува трпкавост од танинот, а најголем дел од шеќерот ќе биде разложен. За таа цел, за време на ферментацијата, а особено при крајот се следи интензитетот на бојата, содржината на танинот, а посебно содржината на шеќерот.

Кај нас просечно се држат од 5 до 6 дена, според Радовановиќ- Пауновиќ, најдобри резултати се постигнуваат ако отточувањето се извршува по 4 до 6 дена. Во Франција, познатите квалитетни бордовски вина се држат 8 до 10 дена.