Одредување на технолошката зрелост на грозјето

Технолошката зрелост на винското грозје е состојба на лозата и грозјето, кога настануваат одредени визуелни промени на листот, гроздот и кога грозјето добива употребна вредност односно е спремно за припрема на адекватно вино. Каректеристично кај винското грозје во овој стадиум е концентрирање на шеќерот но намалување на органските киселини и затоа е потребно одредување на … Continue reading Одредување на технолошката зрелост на грозјето