Лабораторија

Анализа за одредување на сулфур диоксид во виното + видео

Одредување на сулфур диоксид во виното

Одредување на сулфур диоксид во виното

Според законските прописи, дозволена е содржина максимум 30 mg/L слободен и 300 mg/L вкупен сулфур диоксид. Неговото одредување е неопходно поради негова заштита од расипување и сигурност на виното за консумирање. Додека вина со поголеми количества од дозволеното се органолептичко неквалитетни. Според овој метод, посебно се одредуваат слободниот и вкупниот ЅО2.

Начин на работа:

Одредување на слободен SО2:

Во елермаер, од кој претходно е истиснат воздухот со ЅО2, со помош на мензура се става 50 ml вино, а во него се додава 10 ml растворот од 1:4 сулфурна киселина (H2SO4). Го оставаме од 5-6 минути да отстои се додава 3 ml 1% скроб и се титрира со 0.02 растворот на јод, се додека не се јави сина боја со таков интензитет што ќе се задржи до половина минута.

Одредување на вкупен SО2:

Методот е на сличен начин како што веќе е објаснето, само во елермаер со вино се додава со пипета 25 ml раствор на 1 N (NaOH) и се става да отстои 15 минути, така што врзаниот ЅО2 минува како слободен. Потоа се додава 15 ml раствор 1:4 сулфурна киселина и 3 ml 1% раствор на скроб. Се титрира на ист начин се до појава на интензивна сина боја.

 

 

Промената на бојата можете да ја забележите во следново видео: 

 

Пресметувањето на врзаниот и на вкупниот ЅО2 е на ист начин. Потрошениот раствор на јод се множи со факторот 12.8 и на тој начин се пресметува количеството на слободен и вкупниот ЅО2.