Одредување на содржината на шеќерот во ширата со Екслов широмер

Широметар влегува во физички метод за одредување на шеќерот во ширата. Постојат повеќе широметри, од кои најмногу ги има во употреба: Бабовиот, Ексловиот и Салероновиот широметар. Екслов широмер е составен од една затворена стаклена цевка, во долниот дел проширена од топчест резервоар, во кој се наоѓа жива која му дава стабилност на широмерот. Во горниот … Continue reading Одредување на содржината на шеќерот во ширата со Екслов широмер