Лабораторија

Анализа за одредување на испарливи киселини во виното + видео

Анализа за одредување на испарливи киселини во виното + видео

Анализа за одредување на испарливи киселини во виното + видео

Како за почетна хемиска анализа, испарливите киселини многу се важни за технологот и тие се пресудни за квалитетот на самото вино. Кај белите вина, законот дозволува 1,2 g/l, а кај црните 1,4 g/l.

Најпрво, се припрема апаратурата за дестилација и се пушта ладилникот за вода.

Се зема 32 ml вино и се чека извесно време дестилат 23 ml во пиктометарот од самата апаратура.

Потоа се префрла во чаша од 150 ml и малку се загрева со пламенот од шпиртана ламба, со што се ослободува јаглен диоксид. 

Анализа за одредување на испарливи киселини во виното + видео

 

Се додаваат 2 – 3 капки како индикатор од растворот фенофталин, кој претходно сме го спремале. 

 

По разладување, дестилатот го титрираме со 0,1 (NaOH) се до нивно неутрализирање, со што се појавува светла розе боја во дестилатот.

Ја пресметуваме количината на испарливи киселини во виното  според формулата:

x = a * 0,06 * 20 = a * 0,12 g/l

a – потрошената количина од 0,1 (NaOH) во  ml.