Лабораторија, Лозарство

Методи за детерминирање на берба на грозје

Методи за детерминирање на берба на грозје

Методи за детерминирање на берба на грозје

Процесот на производство на вино почнува уште во лозјето и трае сè до негово флаширање! Со тоа почнуваат и анализите во лабораторија.

Пред неколку децении, шеќерот и киселоста биле одредувани со дегустирање или некои примитивни мерни инструменти. Денес постојат многу методи поткрепени со софистицирана опрема и доста прецизно може да се одреди бербата на винско грозје за добивање квалитетно вино. Одредувањето на време за бербата  се прави преку одредување на технолошка зрелост поткрепена со неколку методи и анализи.

Технолошка зрелост на грозјето

Технолошката зрелост е состојба на грозјето кога има употребна вредност за производство на вино и се карактеризира со концентрирање на шеќерот и намалување на органските киселини. Ако не се исполнат условите и имаме прерана или прекасна берба ќе се добијат небалансирани вина. Методи за нејзино регистрирање се: физички, хемиски, органолептички.

  • Физички методи. Овие методи се користат за брзо одредување на шеќерот во гроздовиот сок. Во пракса најмногу се користи рефрактометар со што моментално се добива резултат. Овој брз метод е важен за следење на состојбата на шеќерот во грозјето кој се контролира 15 – 20 дена пред периодот за постигнување на технолошката зрелост. Ако со мерењата се констатира три дена редоследно дека нема промена на шеќерот, тоа е првиот сигнал за зрелост и се преминува на останатите методи за попрецизно одредување.
  • Хемиски методи. Овие методи се користат за одредување на шеќерот, вкупните киселини, рН и др. Со нивна контрола може да се одреди времето на берба. Хемиските методи се поточни, но се побавни и одговараат повеќе на лабораториските услови.
  • Органолептички метод. Овој метод се состои со следење на развојните фази на лозата, времето на зреење во претходните години, сумирање на вкупните климатски услови во тековната година и компарирање со претходната.