Совети/Друго

Што да правете со виното ако добие мирис на расипано јајце?

Овој дефект на мирисот се манифестира со тоа што вината имаат послаб или посилен мирис на расипано јајце, поради присуството на водород сулфид, кој има многу непријатен мирис и неговото присуство во голема мера го намалува квалитетот на виното. 

Најчесто се јавува кај младите вина. Водород сулфидот се формира во текот на алкохолната ферментација од елементарниот сулфур, кој може да дојде во виното преку грозјето, или со неправилна употреба на сулфурните ленти при сулфурирањето на празните вински садови. Се претпоставува дека винскиот квасец со помош на своите ферменти го редуцира елементарниот сулфур до водород сулфид. Исто така, се смета дека може да дојде до редукција и на сулфурниот диоксид во водород сулфид. 

Превентивни мерки. Потребно е да се избегнува сулфурирање на грозјето по прошарокот. При сулфурирање на празните садови потребно е да се употребуваат квалитетни азбестни ленти за да не капне на дното од садот недоволно согорен сулфур. Исто така, појавата на ова мана може да се спречи со благовремено преточување на младото вино во присуство на воздух. 

Лекување. Отстранувањето на ова маана може да се врши на неколку начини. Ако мирисот на водород сулфид е слабо изразен, доволно е да се изврши преточување на виното во присуство на воздух. Водород сулфид е лесно испарлив. Ако мирисот е посилно изразен, потребно е преточувањето да се изврши во поголемо присуство на воздух. 

Ако водород сулфид е силно изразен и нема можност да се острани со преточување, потребно е да се додаде од 5 до 10 грама сулфур диоксид на хектолитар вино, а потоа да се остави неколку дена да дејствува на водород сулфид. За тоа време настапува оксидоредукција на водород сулфидот и сулфур диоксидот со издвојување на елементарен сулфур. 

За да се отстран создадениот елементарен сулфур и да не дојде до повторно формирање на водород сулфид, потребно е да се изврши филтрирање на виното. 

Не треба да се дозволи во виното да остане подолго време ослободен водород сулфид. Во тој случај тој се врзува со алкохолот, при што формира соединенија, што се викаат МЕРКАПТАНИ. Тие се карактеризираат со многу непријатна миризба која многу тешко се отстранува во виното. За тоа е потребно да се следи неговата појава и штом се констатира, треба да се преземаат итни мерки за негово отстранување.