Влијанието на температурата и водата врз испарливите соединенија во дабови буриња

Многу од вас веќе знаете дека со употребата на дабови буриња за време на ферментацијата и зреењето на виното се зголемува комплексноста и квалитетот на виното. Со нивна употреба се менува аромата и бојата, како и стабилноста на готовото вино. Аромата и вкусот кои се пренесуваат во виното зависат од многу фактори: вклучувајќи ја сортата … Continue reading Влијанието на температурата и водата врз испарливите соединенија во дабови буриња