Лозарство

Време на созревање на виновата лоза

Времето на созревање на грозјето важно е како и за агробиолошките така и за технолошките  карактеристики. Поради тоа, долго време се работело на класификацијата на сортите според периодот на созревање.

Точниот број на сорти не е утврден бидејќи голем број од нив растат и вегетираат во различни реони  и најчесто со дивата лоза. Според досегашните сознанија се зборува за постоење на околу 10 000 сорти од културната лоза.

Сортите од културната лоза е одликуваат со голема разноликост (морфолошки, технолошки карактеристики) така што класифицирањето се прави по одредени карактеристики. Pulliat ги класифицирал сортите според епохата на зреење, а како основа е земена сортата бела шасла.

Според оваа класификација сортите се поделени во 5 групи и тоа:

I  група- многу рани сорти, зреат 10 дена пред шаслата (05-25 јули). Тука спаѓаат: јулски мускат, демиркаписка рана и др.

II група – рани сорти, зреат истовремено со шасла и се сорти од прва епоха на созревање. (1-25 август) .

III група- средно доцни сорти, зреат 10-15 дена после шасла . Тука спаѓаат сортите од втората епоха на созревање (25 август-10 септември). Пример за сорти од втора епоха на созревање се: шардоне, семињнон, бургундец, траминец и многу други.

IV група- доцни сорти, зреат 10-15 дена подоцна од   III епоха на созревање  (15 септември – 1 октомври). Тука спаѓаат: афус-али, мускат италија и други.

V група- многу доцни сорти, зреат 10-15 дена после сортите од  IV епоха. (5 – 25 октомври) . Тука спаѓаат: бело зимско, валандовски дренок, дон мариано и други.

Приказ на сортите по епоха на созревање: